Het Huishoudelijk Reglement

Zoals vastgesteld op de ALV d.d. 5 juni 2020

Download het reglement in PDF.

 1. Lidmaatschap
  1. De vereniging bestaat op grond van de statuten uit: (a) aspirant-leden (leden tot 12 jaar), (b) gewone leden (leden vanaf 12 jaar) en (c) ere-leden.
  2. Met “werkende” en “niet-werkende” leden wordt gedoeld op leden die respectievelijk wel dan wel niet langer actief musiceren.
  3. Daar waar in dit reglement “leden” wordt gebruikt zonder nadere aanduiding wordt gedoeld op alle groepen.

 2. Rechten en plichten van leden
  1. Leden vanaf 12 jaar hebben stemrecht en het recht de vergadering bij te wonen.
  2. De leden hebben de verplichting de contributie te betalen, die jaarlijks op de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
  3. De werkende leden zijn verplicht de repetities bij te wonen en bij verhindering hiervan dit te berichten aan het bestuur.
  4. Bij het geven van openbare uitvoeringen en concoursen is elk werkend lid verplicht mee te werken. Bij verhindering hiervan is het werkend lid verplicht tijdig het bestuur en de dirigent in kennis te stellen.
  5. Niet-werkende leden zijn (a) vrijgesteld van de in artikel 8 statuten opgenomen verplichting de repetities bij te wonen en (b) verplicht minimaal de helft van de contributie te betalen die jaarlijks op de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

 3. Ere-leden
  1. Ere-leden zijn zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
  2. Ere-leden kunnen als zodanig worden benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.
  3. Ere-leden (a) hebben het recht alle uitvoeringen en evenementen gratis bij te wonen en (b) zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

 4. Leerlingen
  1. Leerlingen zijn leden die via de vereniging muzieklessen volgen.
  2. Op de muzieklessen is, naast de statuten en het onderhavige huishoudelijk reglement, het leerlingenreglement van toepassing.

 5. Einde lidmaatschap
  1. Het lidmaatschap eindigt door (a) de dood van het lid, (b) door opzegging van het lid, (c) door opzegging namens de vereniging of (d) door ontzetting namens de vereniging (artikel 7 statuten).
  2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt schriftelijk middels een bericht aan de secretaris, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken (artikel 7 lid 3 statuten).
  3. Opzegging kan op grond van de wet1 alleen tegen 31 juli van het betreffende jaar (het einde van het boekjaar).
  4. Het lid dat evenwel uiterlijk 4 weken voor 1 februari opzegt, zal door het bestuur worden vrijgesteld van de helft van financiële verplichtingen voor het betreffende verenigingsjaar.
  5. Indien het lidmaatschap wegens overlijden eindigt, zal het bestuur het betreffende lid vrijstellen van de financiële verplichtingen die zonder overlijden na de datum van overlijden zouden zijn ontstaan.
  6. Opzegging namens de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap geschieden door het bestuur middels een schriftelijke kennisgeving aan het betreffende lid (artikel 7 statuten). Het bestuur zal de overige leden afschrift geven van het betreffende besluit.

 6. Bestuur
  1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen van tenminste vijf meerderjarige leden.
  2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding, met dien verstande dat van het dagelijks bestuur per jaar slechts een lid aftredend is. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.
  3. De voorzitter wordt in functie door de algemene ledenvergadering gekozen.
  4. De overige functies worden onderling verdeeld.
  5. Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) is vrijgesteld van contributiebetaling.
  6. Taakverdeling dagelijks bestuur:
   1. de voorzitter leidt de vergaderingen.
   2. de secretaris houdt de notulen bij, schrijft de vergaderingen uit en geeft jaarlijks op de algemene ledenvergadering verslag van het afgelopen jaar.
   3. de penningmeester int en beheert de gelden, regelt alle financiële zaken en doet eenmaal per jaar verantwoording van zijn beheer.
  7. Binnen het bestuur mogen geen familierelaties tot en met de 2e graad voorkomen.

 7. Commissies
  1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd (artikel 14 lid 3 statuten).
  2. Op de ledenvergadering worden de commissies en hun taken, eventuele budgetten per commissie, alsmede de leden van de betreffende commissies vastgesteld. Er is tenminste een commissie die de keuze maakt van te repeteren muziekstukken (muziekcommissie).
  3. Het bestuur wijst voor iedere commissie een bestuurslid aan als bestuursverantwoordelijke.
  4. De bestuursverantwoordelijke heeft tot taak:
   1. de besluitvorming in de commissie te bewaken;
   2. de uitvoering van de aan de commissie opgedragen taak te bewaken;
   3. waar noodzakelijk afstemming te zoeken met de bestuursverantwoordelijke van andere commissies;
   4. waar noodzakelijk met het bestuur afstemming te zoeken over de taakafbakening of het noodzakelijke budget of door het bestuur te verrichten rechtshandelingen.
  5. Besluitvorming in de commissies vindt plaats bij gewone meerderheid, met dien verstande dat de bestuursverantwoordelijke een veto heeft.
  6. Het bestuur zal uitvoering geven aan door de commissies rechtmatig genomen besluiten1, tenzij het bestuur van oordeel is dat dit in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
  7. Leden die het niet eens zijn met het functioneren van een commissie wenden zich in eerste instantie tot de betreffende bestuursverantwoordelijke.
  8. Leden die het oneens zijn met het functioneren van de bestuursverantwoordelijke wenden zich tot de voorzitter.

 8. Eigendommen van de vereniging
  1. De door de vereniging aan het lid verstrekte instrument(en), muziekstukken en andere zaken zijn eigendom van de vereniging en dienen door de leden met de uiterste zorg worden behandeld.
  2. Door onvoorzichtigheid verkregen gebreken zullen verhaald worden op kosten van het lid dat aansprakelijk is voor de beschadigde zaken. Normale slijtage wegens normaal gebruik wordt niet verhaald.
  3. Bij opzegging van het lidmaatschap heeft het lid de verplichting de verstrekte zaken in goede staat bij het bestuur in te leveren.
  4. De leden zijn gerechtigd op hun eigen instrument deel te nemen aan verenigingsactiviteiten, doch alleen in overleg met het bestuur en de dirigent.

 9. Begunstigers
  1. Begunstigers zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimumbijdrage.
  2. Begunstigers hebben het recht op gratis bijwoning van één daartoe door het bestuur aangewezen concert per verenigingsjaar.

 10. Slotbepaling
  1. In alle gevallen, waarin de statuten niet voorzien, alsmede in alle geschillen, beslist het bestuur der vereniging in hoogste instantie.

Inloggen