Artikel 1

Lidmaatschap

 1. De vereniging bestaat uit

  1. aspirant-leden (werkende leden tot 12 jaar).

  2. gewone leden (werkende leden vanaf 12 jaar; niet-werkende leden).

  3. ere-leden.

Artikel 2

Rechten en plichten van werkende en niet-werkende leden

 1. Werkende leden vanaf 12 jaar hebben stemrecht.

 2. Over plaats, duur en tijd der repetities, de keuze van de muziekstukken, wordt overleg gepleegd tussen de dirigent /instrukteur en werkende leden, of het door hen gekozen bestuur.

 3. Aspirant-leden en werkende leden hebben de verplichting de contributie te betalen, die jaarlijks op de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

 4. De leden zijn verplicht de repetities bij te wonen en bij verhindering hiervan dit te berichten aan het bestuur of de dirigent/instrukteur.

 5. Bij het geven van openbare uitvoeringen en concoursen is elk lid verplicht mee te werken. Bij verhindering hiervan is het lid verplicht tijdig het bestuur of de dirigent /instrukteur in kennis te stellen.

 6. Niet-werkende leden vanaf 12 jaar hebben stemrecht en het recht de algemene ledenvergadering bij te wonen.

 7. Niet-werkende leden hebben de verplichting minimaal de helft van de contributie te betalen die jaarlijks op de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

Artikel 3

Ere-leden

 1. Ere-leden zijn zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

 2. Ere-leden kunnen als zodanig worden benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

 3. Ere-leden hebben het recht alle uitvoeringen en evenementen gratis bij te wonen.

 4. Ere-leden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

 5. Ere-leden hebben stemrecht.

Artikel 4

Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen van tenminste vijf meerderjarige leden.

 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming of, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding, met dien verstande dat van het dagelijks bestuur per jaar slechts een lid aftredend is. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

 3. De voorzitter wordt in functie door de algemene ledenvergadering gekozen.

 4. De overige functies worden onderling verdeeld.

 5. Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester, is vrijgesteld van contributiebetaling.

 6. Taakverdeling dagelijks bestuur:

  1. de voorzitter leidt de vergaderingen.

  2. de secretaris houdt de notulen bij, schrijft de vergaderingen uit en geeft jaarlijks op de algemene ledenvergadering verslag van het afgelopen jaar.

  3. de penningmeester int en beheert de gelden, regelt alle financiele zaken en doet eenmaal per jaar verantwoording van zijn beheer.

 7. Het bestuur heeft de bevoegdheid de dirigent /instrukteur bij de besprekingen die het werkgedeelte aangaan, te verzoeken daarbij tegenwoordig te zijn.


  De dirigent /instrukteur heeft dan een adviserende stem in het bestuur.

 8. Binnen het bestuur mogen geen familierelaties tot en met de 2e graad voorkomen.

Artikel 5

Uniformen, instrumenten, muziekstukken

 

 1. Uniformen, instrumenten en muziekstukken zijn eigendom van de vereniging en dienen door de leden met de uiterste zorg worden behandeld.

 2. Door onvoorzichtigheid verkregen gebreken zullen verhaald worden op kosten van het lid dat aansprakelijk is voor het beschadigde uniform, instrument of muziekstuk.

 3. Bij opzegging van het lidmaatschap heeft het lid, dat het korps gaat verlaten, de volgende verplichtingen:

  1. uniform: gereinigd en in goede staat bij het bestuur inleveren.

  2. instrument: in goede staat bij het bestuur inleveren.

  3. muziekstukken: in goede staat bij het bestuur inleveren.

 4. De leden zijn gerechtigd hun eigen instrument aan te schaffen. Voor de goede orde is het wenselijk dit te doen in overleg met het bestuur en de dirigent/instrukteur. De bepalingen gesteld in art. 5 lid 1-2-3 betreffende instrument komen dan te vervallen.

 

Artikel 6

Begunstigers

 1. Begunstigers zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimumbijdrage.

 2. Begunstigers hebben het recht op gratis bijwoning van het jaarlijks concert.

Artikel 7

Slotbepaling

 1. In alle gevallen, waarin de statuten niet voorzien, alsmede in alle geschillen, beslist het bestuur der vereniging in hoogste instantie.

 

 

Inloggen