Leerlingreglement

Download dit reglement in PDF

Fijn dat je lid wilt worden van Jubal en muziekles bij ons wilt volgen.

We vinden het belangrijk dat duidelijk is wat je van Jubal mag verwachten en wat Jubal van jou verwacht. Vandaar dat we in dit leerlingenreglement alles op een rijtje zetten.

Algemeen

 • De muzieklessen worden bij Jubal verzorgd door professionele docenten. Deze docenten zijn zelfstandig en niet bij Jubal in dienst. De docenten zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de muzikale inrichting en uitvoering van de lessen. De rol van Jubal bij de muzieklessen is beperkt tot het bieden van ruimtes voor de lessen en het coördineren van ons opleidingsprogramma.

 • Neem bij vragen over de volgende onderwerpen contact op met de volgende bestuursleden:

 1. over de muziekopleiding: de leerlingcoördinator (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.);

 2. over financiën: de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.);

 3. over instrumenten: de instrumentenbeheerder (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 4. over lidmaatschap en overige vragen: de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Op de website staan de actuele gegevens van deze bestuursleden (www.jubalvarsseveld.nl).

Aanmelden / afmelden

 • Wie les volgt bij Jubal wordt tevens lid van de vereniging.

 • Aanmelding vindt plaats door inlevering van het inschrijfformulier. De aanmelding is pas definitief na bevestiging hiervan door Jubal.

 • Aanmeldingen worden automatisch het volgende verenigingsjaar gecontinueerd, tenzij schriftelijk wordt afgemeld.

 • Afmelding voor de muzieklessen is uitsluitend mogelijk per 31 januari of per 31 juli. Afmelding voor lidmaatschap is uitsluitend mogelijk per 31 juli. Afmelding dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris met inachtneming van een maand opzegtermijn.

 • Bij tijdige afmelding wordt het eventueel vooruit betaalde lesgeld terugbetaald. Bij te late afmelding kan het lesgeld van het volgend halfjaar in rekening worden gebracht.

 • Bij aanmeldingen gedurende het jaar probeert Jubal de leerling te plaatsen bij de docent. Jubal kan echter niet garanderen dat gedurende het jaar er plaats is bij de gewenste docent.

 • Naast het reguliere programma is er het introductieprogramma. Hierbij wordt eerst alleen muziekles gevolgd, zonder direct mee te spelen in de opleidingsorkesten. Hiervoor is slechts 10% van de contributie verschuldigd is (overige bedragen geen korting). Na twee jaar, of zodra de leerling wel meespeelt met een opleidingsorkest, is de reguliere contributie verschuldigd.

Muzieklessen: lesvormen

 • Muzieklessen worden in twee vormen aangeboden: individuele lessen of groepslessen (2-4 leerlingen). De leerling kiest bij aanmelding de gewenste lesvorm.

 • Groepslessen zijn alleen mogelijk bij voldoende animo voor het instrument. Bij gebreke hiervan krijgt de leerling de keuze tussen (a) individuele lessen of (b) annuleren van de aanmelding.

 • Per 31 januari kan worden gewisseld van lesvorm. De leerling overlegt daarvoor tijdig (minimaal maand vooraf) met de docent. De overstap van groepslessen naar individueel is altijd mogelijk. Voor de overstap van individueel naar groepslessen geldt het bepaalde in de vorige bullet.

 • De groepsgrootte bij groepslessen kan vanwege de overstap en/of tussentijdse opzeggingen gedurende het jaar wijzigen.

 • Indien een leerling die voor groepslessen heeft gekozen vanwege overstap of opzegging door andere leerlingen gedurende het lesjaar als enige overblijft, volgt hij voor de rest van dat jaar individuele lessen tegen het tarief van groepslessen.

Muzieklessen: jaarindeling / uitval van lessen

 • De lessen vinden in principe wekelijks plaats. Het (vakantie)rooster loopt zoveel mogelijk gelijk met dat van de basisscholen.

 • De docent bepaalt aan het begin van het jaar de dag en het tijdstip van de les.

 • Wijzigingen in de dag/tijdstip dient de leerling met de docent zelf te overleggen. Niet iedere wijziging zal mogelijk zijn.

 • Door de leerling verzuimde lessen worden niet ingehaald. Bij verhindering wegens langdurige ziekte dient de leerling te overleggen met de docent.

 • Lessen die door de docent komen te vervallen worden in principe ingehaald. De leerling overlegt daarover met de docent.

 • Indien in één lesjaar meer dan drie lessen wegens ziekte van de docent komen te vervallen, en inhalen niet mogelijk blijkt, ontstaat recht op restitutie van lesgeld. Bij langdurige ziekte van docenten (langer dan 3 weken), zal Jubal zich inspannen een vervangende docent(e) te zoeken.

Instrumenten

 • Jubal biedt de leerling een muziekinstrument in bruikleen. Tegenover het gebruik van het instrument staat een vergoeding (zie kopje financieel).

 • De leerling dient schade aan een instrument z.s.m. te melden aan de instrumentenbeheerder.

 • Jubal verzorgt en betaalt de reparatie (of zelfs vervanging) van beschadigde instrumenten en instrumentkoffers (koffers alleen indien de koffer het instrument niet langer beschermt).

 • De kosten voor reparatie/vervanging worden doorbelast aan de leerling, tenzij sprake is van schade/slijtage wegens normaal gebruik.

 • Voor reparaties en onderhoud dient altijd vooraf contact te worden opgenomen met de instrumentenbeheerder.

 • Eigen instrumenten dienen te voldoen aan de kwaliteitsnormen van Jubal. Informeer hier naar bij de instrumentenbeheerder.

Opleidingsorkesten

 • Samenspel is een belangrijk onderdeel van het opleidingsprogramma van Jubal. Wij bieden dan ook verschillende opleidingsorkesten met een verschillend niveau.

 • De leerling mag meespelen met een (opleidings)orkest zodra het daarvoor vereiste niveau is behaald. Deze beslissing is aan de dirigent van het orkest.

 • Het kan zijn dat – ondanks het door de leerling behaalde niveau – vanwege de actuele bezetting of de agenda van een (opleidings)orkest doorstroming tijdelijk moet worden uitgesteld. Het bestuur zal de leerling daarover informeren.

Financieel

 • De leerling is de volgende bedragen verschuldigd: (a) lesgelden, (b) contributie, (c) een bijdrage aan het instrumentenfonds en (d) de examengelden.

 • Voor zowel de contributie als het instrumentenfonds geldt een leeftijdsafhankelijke kortingsregeling. Verder bestaat voor de lesgelden een kortingsregeling voor gezinnen.

 • De actuele hoogte van de bedragen en de kortingsregelingen staat vermeld op de website en is op te vragen bij de penningmeester.

 • Het bedrag aan het instrumentenfonds is alleen verschuldigd indien de leerling een instrument van de vereniging in gebruik heeft (zie ook onder instrumenten).

 • Leerlingen van 21 jaar en ouder zijn eveneens BTW verschuldigd over de lesgelden (21%).

 • Betaling geschiedt via automatische incasso, tenzij anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling zijn de wettelijke rente en de invorderingskosten verschuldigd.

 • Indien de leerling recht heeft op restitutie van (een deel van) bepaalde bedragen, dan wordt dit aan het einde van het seizoen door de penningmeester verzorgd.

 • In financieel bezwaarlijke omstandigheden kan een beroep worden gedaan op een coulanceregeling. Nadere inlichtingen bij de penningmeester.

Inloggen