1997

Activiteiten 1997

Activiteiten 1997

1997 Januari Zoals gebruikelijk was de laatste zaterdag van de maand gereserveerd voor de snertaktie. De netto-opbrengst bedroeg f 6.786, --. Hoewel de organisatie veel tijd vergt, is de opbrengst onmisbaar voor de kas van Jubal. Door de fa. Helmink is toegezegd, dat voor 1998 de inkoopprijs van f 2,50 ongewijzigd blijft. Enkele klachten, aan- en opmerkingen zijn in de bestuursvergadering van 12 februari besproken; hiermee zal de volgende keer rekening worden gehouden.
Februari Zoals gewoonlijk was februari een rustige maand. Op 14 februari zijn tijdens de repetitie een nieuwe tenorsaxofoon en 5 nieuwe klarinetten uitgereikt. Op 24 februari was er een open les bij de Malletband. De 2e-jaars leerlingen mochten komen luisteren.
Op 28 februari was er een open les bij de harmonie, waarbij de 2e-jaars leerlingen mochten komen luisteren. Helaas was hiervoor geen belangstelling.
Maart In deze maand vonden er geen speciale gebeurtenissen plaats zodat we onze energie konden steken in de voorbereiding van ons concert op 5 april.
April Tijdens het concert op 5 april werd aandacht geschonken aan het 40-jarig jubileum van de malletband. In het programma van de band werden nummers gespeeld uit de tijd van het tamboerkorps, het tamboertrompetterkorps, het tamboerlyrakorps en de huidige malletband waardoor de ontwikkeling duidelijk was waar te nemen. In het portaal van de kerk was een uitgebreide foto-expositie van de band te zien.
In de pauze vond de huldiging plaats van een viertal leden, namelijk G.Klanderman 50 jaar, J. Klanderman 40 jaar, G. Sloetjes-Klanderman 25 jaar en G. Vrieze-Bulten 25 jaar lid van Jubal. Op 25 april werd de intocht van de avondvierdaagse te Doetinchem muzikaal opgeluisterd. Op 30 april, koninginnedag, moest het uniform weer aan voor een optocht.
Mei Bij de stille tocht op 4 mei hebben enkele leden van de Malletband meegelopen. Op 16 mei werd de Avondvierdaagse te Varsseveld ingehaald. Om dat de sporthal niet kon worden gebruikt werd de stoet ontbonden op het sportveld Oberink. Daardoor moest er heel wat gemarcheerd worden en waren we tot 10 uur in touw. Het was een vermoeiend optreden.
Op 18 mei (1e Pinksterdag) verleenden we medewerking aan de kerkdienst in de Adventkerk. Op 23 mei werd door het jeugdorkest en de malletband een concert gegeven op Den Es. Bij het evenement 'Varsseveld Buitengewoon' op 24 mei verleenden de Malletband, de Boerenkapel en de Harmonie hun medewerking. Bij die gelegenheid werd tevens een rommelmarkt gehouden die í f 800,- opbracht.
Op 30 mei werden de bewoners van de Bettekamp getrakteerd op een concert. Omdat er nogal wat wind was, vond dit gebeuren binnen plaats.
Juni De maand juni was een drukke maand.
Op 10 juni werd ons erelid Joh. Jansen 65 jaar. Ter gelegenheid hiervan brachten we hem een serenade; dit werd zeer op prijs gesteld. Op 19 juni werd aan het echtpaar Neijland een serenade gebracht naar aanleiding van hun 50-jarig huwelijksfeest.
Op 20 juni vond een jeugduitvoering plaats door de blokfluitgroep en het jeugdorkest. Na afloop konden de leerlingen verschillende instrumenten uitproberen voor een definitieve keuze. Op 21 juni werden muziekexamens gehouden te Hengelo (Gld). Hier behaalden Dave van der Ziel (altsaxofoon) en Marjolein Vossers (fluit) beiden het B-diploma. Nadat een flink aantal mensen enige tijd in touw was geweest werd op zaterdag 21 juni weer een rommelmarkt gehouden bij de Maranathaschool. Ondanks enkele regenbuien en als gevolg daarvan wat minder bezoekers werd een opbrengst van van í f 3.750,- behaald. Het aktiecomit‚ met een aantal leden en vrijwilligers heeft dit dan toch maar weer gefikst.
Op 23 juni was er voor de 2e jaars leerlingen nogmaals gelegenheid instrumenten uit te proberen voor een definitieve keuze. Het voor 27 juni geplande concert bij het Hofshuus kon jammer genoeg niet door gaan vanwege het slechte weer. Op zaterdag 28 juni gingen we naar Angerlo voor een concert met de muziekvereniging Nieuw Leven uit die plaats. Doordat het weer wat was opgeknapt konden we lekker buiten zitten en hadden we een fijne avond met flink wat bezoekers. Na het optreden van Jubal werd de slagwerker uit Angerlo met een applaus bedankt voor het feit dat hij enkele malen bij Jubal was ingevallen. Eveneens was er voor Roel een applaus voor het invallen als tenorsaxofonist als gevolg van plotselinge ziekte van een muzikant uit Angerlo.
Op 28 juni werden eveneens muziekexamens gehouden te Hengelo (Gld), waarbij Arjen Legters en Gonda te Slaa het A-diploma op de snare-drum behaalden. Nicole Mateman (trompet) en Rianne van Beek (klarinet) kwamen in het bezit van het B-diploma. Op 29 juni heeft een blokfluitgroepje en een klarinetgroepje meegewerkt aan een dienst voor jong en oud in de Adventkerk. Op 30 juni was de laatste blokfluitles van het seizoen. Hierbij werd afscheid genomen van Hiranda Thuis als docente. Eveneens op 30 juni bracht de harmonie een serenade aan het 50-jarig bruidspaar Wisselink.
Op zaterdaq 14 juni werd met 21 leerlingen een uitstapje gemaakt naar de Waarbeek in Hengelo. Hier heeft men zich uitstekend vermaakt.
Juli Op 3 juli traden we op bij de Maranathaschool bij de afsluiting van het schooljaar. Inmiddels was Jan Derksen door ziekte uitgeschakeld als leider van de malletband; er wordt nog gezocht naar een tijdelijke vervanger.
Zoals gebruikelijk werd het verenigingajaar afgesloten met een feestavond; deze werd gehouden op 4 juli bij de Radstake. De 59 aanwezigen werden vermaakt door een goochelaar. Tijdens het buffet werden enkele personen bij de neus genomen door de goochelkunstenaar. Het was weer een gezellige avond.
Op vrijdag 11 juli waren we present bij Erve Kota in Lievelde. Hier brachten we een serenade aan het gouden bruidspaar Gesink.
Augustus E‚n van de eerste aktiviteiten van het seizoen is altijd de Aov-optocht, waaraan Jubal traditioneel meedoet. Op donderdag 14 augustus waren we om 18.30 uur bij het Gemeentehuis waar de offici‰le opening van het feest plaats vond. Na de vaandelhulde en het spelen van het Wilhelmus, konden we een groot deel van de optocht zien, want we liepen bijna achteraan. Het stralende weer was een goed begin van het feest.
Zaterdag 16 augustus meldden we ons bij het Svedex-terrein om de optocht op te halen. Toen de wagens bij het Kerkplein waren, stopten we voor de prijsuitreiking. Rond 10.00 uur ging de optocht echt van start en deze keer voor het eerst door de nieuwe buurt De Vloglanden. In de Eikenlaan had dit al gevolgen, want ‚‚n buurt voelde zich letterlijk en figuurlijk gepasseerd omdat de optocht dus niet
meer door hun straat zou gaan. Na het succes van vorig jaar werden we weer opgewacht door enkele trouwe supporters die ons op de Vloglanden drinken aanboden. De rest van de optocht kon vervolgens
uitgelopen worden.
Op zondag 24 augustus verleenden we medewerking aan de startzondag van de kerk bij de fam. Rutgers aan de Nibbelinklaan. Inmiddels waren de repetities weer begonnen; op 22 augustus ging de
harmonie weer aan de slag en op 25 augustus de malletband. Op 30 augustus werd een rommelmarkt gehouden.
September Jan Derksen moest wegens ziekte tijdelijk stoppen met zijn werk bij de malletband. Als waarnemer trad Martin Geessinck op. Op woensdag 10 september werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De aftredende bestuursleden Fr‚ Duimelaar, Roel Arentsen en Ria Mateman werden herkozen; ook werd Fr‚ herkozen als voorzitter. Op vrijdag 12 september werd een concert gegeven in het buurtschapshuis te Heelweg;de belangstelling van het publiek was gering.
Bij het concert in het buurtschapshuis te Sinderen op vrijdag 19 september was meer publiek. Bij beide concerten traden de malletband en het harmonie-orkest op. Op zaterdag 20 september hield de malletband een feestavond ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de band.
Op zondag 21 september werkten we mee aan de Vredesdienst in de Grote Kerk.
Oktober Op 4 oktober werkte de malletband mee aan de optocht t.g.v. het schuttersfeest te Aalten. Op zondag 5 oktober werd medewerking verleend aan een kerkdienst in de Grote Kerk. Het B-orkest werkte mee aan een kerkdienst voor jong en oud op zondag 26 oktober.
November Op maandag 3 november verzamelden de harmonie en de malletband bij Den Es om de instrumenten uit te pakken en naar de overkant van de weg te gaan voor een optreden bij Diepvries Home Service. Tussen de feesttent en DHS stelden we ons op om even later bij DHS naar binnen te gaan. De instrumenten en natuurlijk ook wijzelf zouden anders te koud worden. Na een tijdje wachten konden we ons opnieuw opstellen.
De Directie van DHS kwam als eerste naar buiten; na onze eerste mars werd een lichtpaneel onthuld in verband met het voldoen aan Europese normen. We hebben nog enkele marsen gespeeld om de bezoekers die van de tent naar de nieuw ingerichte ruimtes liepen te laten genieten van onze muziek. Het was wel koud, maar dat woog wel op tegen de gift en de medewerking die we jaarlijks krijgen bij de snertactie. Daar zijn we trouwens die temperaturen ook wel gewend.
Op de repetities hielden we ons intensief bezig met de voorbereiding van het kerstconcert. .
December In plaats van 5 december werd de repetitie gehouden op 6 december. Op zaterdag 13 december waren we al bijtijds in de kerk om vooraf nog wat te oefenen samen het het koor. Aan het kerstconcert werd
meegewerkt door het Ritmisch Koor Pannerden o.l.v. Pavl Bartusch en Judith Baakman als soliste op de harp.Koor en orkest brachten ieder een aantal nummers ten gehore; ook werd een viertal nummers gezamenlijk uitgevoerd.
De belangstelling was goed en de waardering van het publiek werd tot uitdrukking gebracht in enthousiast applaus en in de collecte bij de uitgang die maar liefst f 535,-- opbracht. Op 17 december werkte een blokfluitgroep mee aan een kerstwijding bij Den Es.

Op 20 december werden in Doet inchem muz iekexamens gehouden. Gert-Jan Wassink (trompet) , Han Arentsen (trombone) en Mark Jansen (trombone) slaagden voor het A-diploma. Het B-diploma werd behaald door Janneke Rosegaar (klarinet) en Martin Springer (tenorsax) . Op 22 december heeft een groep muzikanten van de harmonie medewerking verleend aan het kerstconcert van zangvereniging De Vriendenkring te Sinderen. Onder leiding van Annemiek Jansen was een aantal malen geoefend. Met de muzikanten op het podium en het koor voor het podium werd het programma afgewerkt.
Na afloop rond 21.00 uur werd onder het genot van een kopje koffie nog wat nagepraat. Zo eindigde de laatste activiteit van 1997.

Inloggen

Laatste nieuws

Anoniem doneren

Draagt u Jubal een warm hart toe? Wilt u ons best eens iets toestoppen? Maar heeft u geen zin in langlopende verplichtingen?

Doneer dan eenvoudig eenmalig en anoniem via de doneerpagina bij Pay.nl. Bedrag invullen, betaalmethode kiezen en klaar. Verder geen ingewikkelde formulieren.

Alvast dank!

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus