1993

Activiteiten 1993

Activiteiten 1993

1992 November Onze ledenvergadering hielden we dit jaar erg laat, op 6 november. Han Legters trad af als bestuurslid van het tamboerlyrakorps. In zijn plaats werd Jan Willem van Eerden gekozen.
December Op 3 december konden we onze nieuwe uniformen aanpassen.Verder rnochten we meewerken aan de altijd sfeervolle Kerstnachtdienst in de Grote Kerk.
1993 Januari Het begin van ons jubileumjaar! Op 29 januari werden de nieuwe uniformen en het jubileumboek aangeboden. Het jubileumcomit‚ werd deze avond ofricieel opgeheven. De voorzitter bedankte de leden voor. alle inspanningen en overhandigde als attentie een draadpoppetje (gemaakt door .J. Derksen).
Ook een draadpoppetje kregen Sander .]eulink en Marri‰t Heijerman. Van alle harmonie- resp. tamboerlyrakorpsleden hadden zij nl. de meeste kalenders verkocht.
Het comit‚ voor het jubileumboek heeft veel werk gehad aan deze uitgave.Het resultaat was er dan ook naar.: voortreffelijk! Mensen: bedankt voor jullie inzetl De volgende dag hebben we dit boek in Varrsseveld en buurtschappen bezorgd tijdens onze erwtensoepaktie. Op ons (gratis) jubileumboek kregen we bijzonder leuke reakties, ook van buiten de plaats.

Dit jaar hebben we geen boerenkoolaktie gehouden, omdat we niet meer in de keuken van Den Es terecht konden. Als alternatief hebben we gekozen voor de verkoop van erwtensoep. Gelukkig konden we nog wel gebruikmaken van de kantine van Den Es. Bij deze onze dank voor de verleende gastvrijheid.
We hopen in 1994 opnieuw gebruik te mogen maken van de kantine, want gezien het resultaat (opbrengst f 6.200,-) hebben we besloten weer een snertaktje te houden. Dit jaar was het motto: "eet snert voor een sax voor Gert".
In deze maand hebben we flink wat uitgegeven aan instrumenten. Voor het tamboerlyrakorps een marimba, xylofoon en draagbeugels voor de lyra's, voor de harmonie een es-bas (de laatste van legaat Klanderman).
Februari Op 2 februari hebben we een serenade gebI.acht aan het 25-jarig bruidspaar Gussinklo (lid harmonie) in de Radstake, daarna konden we feestvieren. Het was de laatste keer dat we in onze oude uniformen optraden. In De Borch werd op 6 februari weer een play-in gehouden. Verschillende leden van Jubal hebben daaraan deelgenomen.

Dan 20 februari. In het ijskoude oude bibliotheekgebouw hebben we geposeerd voor een foto.]ammergenoeg was het resultaat van de fotosessie niet erg denderend. Besloten werd om dat nog maar. eens over te doen.We konden weer warm worden in de Borch tijdens de daaropvolgende feestelijke receptie.
De receptie werd goed bezocht en verliep gezellig. We kregen serenades van het Varssevelds Mannenkoor, Laus Deo/Immanu‰l en Concordia/Westendorpse Fanfare. Tevens werden drie leden gehuldigd: Berry Legters (25 jr. muzikant), Han Gussinklo (40 jr.) en Fr‚ Duimelaar (40 jr.).

Op 21 februari hebben we meegewerkt aan een feestelijke kerkdienst in de Grote Kerk. Aan het eind van die week, nl. 27 rebruari, vond ons jubileumconcert in de Grote Kerk plaats. Het was een geslaagd concert.
Maart De maand maart verliep voor ons rustig. We hadden de organisatie op ons genomen van een drumpodiumconcours. Helaas kon het niet doorgaan wegens gebrek aan deelname.
April Op vrijdag 16 april hebben we onze oude uniformen ingeleverd. Deze uniformen zijn via de Stichting Baanlozen Wisch verstuurd naar Bophutatswana in Zuid-Afrika. De Stichting Baanlozen ondersteunt daar een irrigatieprojekt. Het is de bedoeling dat de bewakers van het waterleidingnet onze uniformen gaan dragen. Een prima bestemming vonden wij.

Op 17 april is er een solistenconcours in Ermelo gehouden.Van .Jubal deden daaraan mee: Erwin Heersink (le prijs), Geert Koskamp (2e prijs), Evelien .]ansen (le prijs + beker dagprijs), en Geert en Evelien samen (le prijs). Onze felicitaties voor de behaalde resultaten.

Op Koninginnedag hebben we weer schoolkinderen opgehaald en weggebracht naar de sporthal. Daarna hebben we De Bettekamp en Den Es bezocht.Vanaf deze dag is er geen sprake meer van tamboerlyrakorps maar van malletband. Voor het eerst weerd er opgetreden met marimba en xylofoon. Een verandering in goede zin.

Mei Een klein groepje van Jubal deed op 14 mei mee aan een herdenkingsdienst i.v.m. 125-jarig jubileum van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs. De avondvierdaagse hebben we op 14 mei ingehaald en daarna heeft de harmonie een serenade gebracht in Lintelo aan het 50-jarig bruidspaar
Hiddink.

Op 21 mei hebben wee een kleine repetitie gehouden o.l.v. B. Simmes van het Varssevelds Mannenkoor. Dit i.v.m. ons gezamenlijk jubileumconcert in november a.s. 0p zondag 30 mei vierden we samen met de bewoners van Den Es het Pinksterfeest.

Het optreden wat er deze maand uitsprong was dat van7 mei.We hebben 's avonds een bezoek gebracht aan de bewoners van Fatima in Wehl. Aan een bewoner (Hans) hebben wij een oud harmonie-uniform en het oude tamboer-maitre uniform overhandigd. Hans bleek een zeer muzikale
dirigent te zijn. Niet alleen de bewoners maar ook wij hebben van dit concertje erg genoten.
Juni Op vrijdag 4 juni heeft een tijdelijk samengestelde boerenkapel een optreden verzorgd bij de sporthal voor de deelnemers aan de 20e avondfietsvierdaagse. Diegenen die niet hoefden te spelen hebben geholpen bij het inladen van de rommel voor de rommelmarkt op 5 juni.

Zaterdag 5 juni: rommelmarkt met een fancy-fair. De rommelmarkt werd door Jubal verzorgd, terwijl leden van het Varssevelds Mannenkoor het fancy-fair gedeelte runden. Een gedeelte van de opbrengst was bestemd voor dekking van de kosten van het gezamenlijke concert in november. Het was een hele gezellige dag met een opbrengst van f 5.000,-. Ook de boerenkapel zorgde voor een goede stemming. Dit optreden was zeker voor herhaling vatbaar.

De dinsdag daarop, 8 juni, brachten we in Westendorp een serenade aan het 60-jarige bruidspaar Looman. Een serenade met veel te weinig muzikanten, beslist niet voor herhaling vatbaar dus. Voor de jeugd werd er op 19 juni een spelletjesmiddag georganiseerd. De opkomst was jammergenoeg niet groot. De wel aanwezige jeugdleden hebben erg genoten van de spelletjes.

Het geplande concert op 25 juni bij de Bettekamp kon wegens een sterfgeval daar geen doorgang vinden. In Doetinchem werd op 28 juni op de muziekschool het A-diploma voor
trompet uitgereikt aan ons lid Tienke Lammers. Van harte gefeliciteerd.
Juli Ook dit jaar waren we weer present op het schoolfeest van de Maranathaschool. Dat werd op 1 juli gevierd.
De opkomst van de leden op onze Feestavond 2 juli was matig, terwijl de Feestkommissie er alles aan had gedaan om er een geslaagde avond van te maken. Na een ori‰nteringsrit kwamen we uit bij Sourcy center in Zieuwent. Daar konden we bowlen , midget-golfen,jeu-de-boulen. Het was prachtig weer en enkele leden hebben tot middernacht nog buiten jeu-de-boules gespeeld.

Op 9 juli hebben malletband en harmonie een serenade gebracht aan het 25-jarig bruidspaar Derksen, beiden lid van Jubal: Jan Derksen als instructeur bij de malletband en Freda Derksen als le secretaris. In deze maaand vond ook nog een droevige gebeurtenis plaats. Ons oud-lid D.J. Gussinklo werd op zaterdag 17 juli begraven.
Augustus Op 12 en 14 augustus hebben we weer deelgenomen aan de AOV optocht. Op 9 augustus hebben we vantevoren geoefend in het marcheren bij Kramp.
Op 20 augustus hebben we opnieuw geposeerd voor een foto, nu bij de muziekkoepel. Het resultaat was ditmaal bevredigend.
September Op 4 september hebben we de optocht verzorgd van het Oranjefeest in Sinderen. Ook op het feestterrein hebben we onze marsen ten gehore gebracht; muzikale ondersteuning bij het vogelschieten.
Op 12 september hebben we de openlucht kerkdienst, d.i. een familiedag bij de fam. Rutgers muzikaal omlijst. Gelukkig was het goed weer.
Op 22 september hielden we onze jaarvergadering. Wilma Oosterink-Prinsen trad af als bestuurslid van de Malletband. In haar plaats werd Berry Legters gekozen. Ineke Lensink-Toebes trad af als
tweede secretaris, in haar plaats werd Gonda te Slaa-te Loo gekozen. Gerdien Sloetjes-Klanderman - penningmeester - was aftredend maar wel herkiesbaar. Zij werd opnieuw gekozen. De aftredende
bestuursleden werden door de voorzitter bedankt voor hun inzet voor de vereniging. Er is nog 1 vacature open binnen het bestuur. Besloten wordt dat ge‹nteresseerden voor een half jaar kunnen
meedraaien; een soort stageperiode om eens kennis te maken met bestuurszaken. Erwin Heersink wilde dit wel eens proberen.
Op 25 september was de opening van het vernieuwde kerkplein.Het muzikale gedeelte waaraan ook Jubal zou deelnemen ging niet door i.v.m. het slechte weer.
Oktober Op 21 oktober hebben we een concert verzorgd in Verpleeghuis Den Es. Vooral de marsen vielen bij de bewoners in de smaak. Het is fijn ook deze bewoners hiermee een plezier te kunnen doen.
Ook werd er op 21 oktober een enqueteformulier onder de leden van Jubal uitgedeeld. Men diende vragen te beantwoorden t.a.v. kwaliteit bestuur, dirigent, algemene zaken e.d.
November Op 6 november hebben we de organisatie van het concert-concours in Doetinchem op ons genomen. Dit begint ondertussen al een traditie te worden. Op 25 en 27 november hebben we ons jubileumjaar afgesloten.

Op 25 november kwam de Koninklijke Luchtmachtkapel ons verrassen met een knap stukje muzikaal vuurwerk. Op 27 november heeft 's morgens de malletband deelgenomen aan het Drumpodium concours te Harderwijk. Zij behaalden een 2e prijs met 77« punt. Een ieder was dik tevreden. Proficiat!

's Avonds moest de harmonie aan het werk, i.s.m. het Varssevelds Mannenkoor(die het 120 jarig jubileum vierde) en de beroemde Ned. tenor Marco Bakker. Vooraf hadden we al enkele malen geoefend met het V'velds Mannenkoor. Deze avond was ook een daverend succes, en heeft op velen een diepe indruk gemaakt.
Een ieder wordt bedankt voor de inzet / medewerking die hij /zij heeft verleend om dit jubileumjaar te doen slagen. Het was een drukke, inspannende tijd, maar het is ook iets moois waar je op terug kunt kijken.

December Op 3 december hadden we een ledenvergadering n.a.v. de enquˆte van 21 oktober. De antwoorden op devragen rondom de dirigent t.o.v. bestuur en leden waren zodanig negatief dat men besloot te stemmen of de dirigent mocht blijven of moest vertrekken. Ruim 2/3 v.d. meerderheid meende dat de dirigent moest vertrekken. Men moest dus op zoek naar een nieuwe dirigent. Er wordt een beroepingscommissie in het leven geroepen.
Op 11 december hebben Martine Lubbers en Anite Verkerk muziekexamen afgelegd in Doetinchem voor KNF Gelderland/Flevoland. Martine Lubbers A en B diploma dwarsfluit , en Anite Verkerk A-diploma trompet. Proficiat!
Op 19 december hebben we medewerking verleend aan de Volkskerst-zangdienst in de Van Pallandthal o.l.v. Wilma Diersen, en op 24 december hebben we de kerstnachtdienst verzorgd in de Grote Kerk. Dit was een mooie afsluiting van een woelige decembermaand.

Inloggen

Laatste nieuws

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u eenvoudig op de hoogte blijven van Jubal? Abonneer u dan op de nieuwsbrief. U ontvangt dan maximaal 1x per maand een e-mail. Aanmelden is een kwestie van registreren op de website. En afmelden kan met 1 klik onderaan de e-mail.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus