1960-1981

Activiteiten 1960 - 1981

Activiteiten 1960 - 1981

1960 20 september De heer Wiggers deelt mede dat hij wegens drukke werkzaamheden zijn functie als dirigent van JUBAL wenst neer te leggen. De heer Brouwer uit Deventer wordt bereid gevonden enkele proefrepetities te verzorgen; hierna wordt hij benoemd tot dirigent.
1961 Tijdens de jaarvergadering werd besloten de kleding van de tamboers te herzien. Het werd tijd voor het eerste "echte" uniform. Dit uniform bestond uit : een witte broek of rok met blauwe bies, een blauwe jas met witte biezen. Op het hoofd kwam een blauwe marinepet en witte "gympen" aan de voeten maakten het geheel af. Er vond ook een wisseling van tamboer-maître plaats, de heer B. Barmentlo werd opgevolgd door de heer H. Vrieze.
1962 In dit jaar werd "vanwege het grote belang dat de vereniging heeft bij de drumband" een lid van de drumband tot bestuurslid benoemd. Dit werd de heer H. Vrieze.
1963 20-jarig bestaan werd op 16 maart gevierd met een receptie in het Gebouw voor Christelijke Belangen. 's Avonds had de officiële overdracht van de uniformen plaats door de burgemeester. Hierbij waren behalve de leden met hun dames het gehele actiecomité en de collectantengroep aanwezig. Na het officiële gedeelte volgde een kort concert, waarna de rest van de avond op feestelijke wijze werd doorgebracht.
1963 22 juni Op 22 juni werd door de drumband aan een concours in Berg en Bos te Apeldoorn deelgenomen, het goede resultaat was een 1e prijs.
1964 Op initiatief van de heer J. Hartemink en de heer H. Vrieze werd dit jaar een verenigingsblaadje uitgegeven, " JUBALNIEUWS" genaamd. Een 20 jaar later is dit goede initiatief opgepakt door een aantal jeugdleden maar helaas is het bij een 4-tal uitgaven gebleven.
1965 Na een aantal jaren de dirigeerstok bij de harmonie te hebben gehanteerd legt de heer Brouwer om gezondheidsredenen zijn functie neer. Na veel wikken en wegen wordt de heer Donderwinkel uit Brummen als opvolger benoemd.
1968 JUBILEUM!!!!
24 februari: 24 februari: Het 25-jarig jubileum van JUBAL wordt gevierd met een receptie. 's Avonds vindt een concert plaats, daarbij wordt aan de heren H. Duimelaar en B.J.G. Vreman het Bondsinsigne uitgereikt, wegens hun lange en trouwe dienst. Op 29 april ontvangen beide heren uit handen van de burgemeester de Eremedaille in zilver.
1969 30 april Als een hoogtepunt uit de jaren '60 mag ook 30 april 1969 genoemd worden. Op deze dag nam JUBAL deel aan het defilé ter opluistering van de verjaardag van koningin Juliana. Vele JUBAL fans zaten aan het televisietoestel gekluisterd om een glimp van muziekvereniging JUBAL op te vangen. Helaas is het bij deze glimp gebleven ; slechts enkele seconden waren we in beeld! Op de terugweg van Soestdijk werd een concert gegeven bij de "Johannastichting" te Arnhem.
1969 11 oktober: Op het concours in Zutphen wordt door de harmonie wederom een 1e prijs behaald met het totaal van 294 punten.
1970 Doordat de bezetting van de drumband gestaag groeide, was het podium in het gebouw voor Christelijke Belangen, ondanks alle uitbreidingen, te klein geworden. We moesten voor onze jaarlijkse uitvoering uitwijken naar zaal Duitshof. De heer L. Rademaker werd dit jaar opgevolgd door de heer J. Derksen als leider van het tamboerkorps.
In het "Vierjarenplan" werd door 4 muziekverenigingen afgesproken ieder jaar een taptoe te organiseren. In dit jaar was de organisatie in handen van JUBAL. Samen met "Prinses Juliana Giesbeek", "Union Zelhem" en "Prinses Juliana Zelhem" werd op 20 juni een taptoe gehouden op het sportterrein van Sportclub Varsseveld.
Vanwege de verbouwing van de repetitieruimte "EI-Bethel" moest door het tamboerkorps tijdelijk uitgeweken worden naar de Landbouwschool.
1971 april In april werd medewerking verleend aan de opening van twee markante gelegenheden te Varsseveld.
24 april Op zaterdag 24 april vond de opening plaats van de sporthal door Anton Geesink.
30 april Op 30 april werd verpleeghuis "Den Es" geopend. In het verpleeghuis is JUBAL nog steeds een graag geziene gast, er worden o.a. concerten gegeven door de harmonie en het tamboerlyrakorps en de harmonie begeleid ook regelmatig de kerkdiensten die gehouden worden in het verpleeghuis. Het komt zeker niet van één kant, de bewoners en medewerkers van "Den Es" staan altijd voor JUBAL klaar om te helpen met aardappels schillen en boerenkool te koken als er weer een boerenkoolactie is.
1972 Op de uitvoering dit jaar verzorgde het tamboerkorps een show op het toneel van zaal Duitshof. Ondanks de beperkte ruimte werd het tot een goed einde gebracht.
Wat je je nu haast niet meer voor kunt stellen werd in dit jaar ingevoerd, namelijk een ledenstop! Het tamboerkorps groeide zo hard dat het nodig was om deze stop in te voeren. Voor alle duidelijkheid , NIEUWE LEDEN ZIJN MOMENTEEL VAN HARTE WELKOM HOOR!!
Inmiddels had men besloten 8 signaaltrompetten aan te schaffen, de naam tamboerkorps werd aangepast en men heette in het vervolg "Tamboertrompetterkorps".
15 november Om te trachten wat verbetering in de geldvoorziening te brengen, wordt op uitnodiging van het bestuur een vergadering belegd met alle dames van de leden van JUBAL. Dit resulteerde in de oprichting van een actiecomité dat zal trachten een en ander op touw te zetten in verband met het 30 jarig bestaan van JUBAL in bet jaar 1973.
1973 De vereniging bestaat 30 jaar! Hier vindt u een foto van het tamboertrompetterkorps.
23 februari: JUBAL verzorgt een concert waarin tevens bet 30-jarig jubileum wordt herdacht. Er worden onderscheidingen uitgereikt wegens langdurig lidmaatschap namelijk aan de heren D Grond, W Breukelaar, L. Rademaker, W. van Braak, G, Rademaker, D Konink, J van Haarlem, G. Teerink, en Joh Klanderman. Allen waren meer dan 40 jaar muzikant! De heren J Gussinklo, G. van Braak, Joh Hofs en G Klanderman kregen een onderscheiding wegens meer dan 25 jaar lid van JUBAL. Dat waren nog eens trouwe leden!

De inzamelingsactie had een eindresultaat van f 11.500, = , namens het gemeentebestuur werd hieraan nog eens f 5.000, = toegevoegd, terwijl de speciale Jubal-krant , f 2.400, = opbracht Al met al een mooi centje om de kas te spekken.

10 november Helaas werd in dit jubileumjaar door de harmonie geen le prijs behaald op het concours te Harderwijk, het bleef bij een 2e met 280½ punt
1974 Aan mevr D Hoftijzer-Klanderman en de heer W. Groot-Nibbelink wordt het zilveren insigne uit- gereikt in verband met bun 25-jarig lidmaatschap
1975 8 maart: Op de uitvoering trad het tamboertrompetter- korps op in de nieuwe uniformen. Het blauw- witte uniform werd verruild voor een moderne look in de kleuren roodzwart. Het benodigde geld hiervoor werd bijeengebracht door het in 1972 opgerichte actiecomité Het ledental was inmiddels gegroeid tot 37.

Verder werden toen 2 leden van de harmonie gehuldigd, namelijk de heren J. Gussinklo voor 40 jaar dienstbetoon en G. Wildenbeest voor 25 jaar lidmaatschap.

22 mei: De oprichtingsvergadering van het actiecomité wordt gehouden, het actiecomité neemt de taak op zich gelden te werven voor nieuwe uniformen.
8 november: De harmonie behaalde op het concours te Zutphen een 1e prijs met 298 punten.
1976 19 maart: Tijdens de openbare uitvoering in zaal Duitshof kregen de heren Grond en Teerink een Eremedaille opgespeld door de burgemeester ter gelegenheid van hun gouden jubileum. Na de pauze bood de voorzitter van het actiecomité, de heer Smeenk, de langverwachte nieuwe uniformen aan. Alle leden van JUBAL gingen zich gauw omkleden om het tweede deel van het optreden in de nieuwe kleding te gaan verzorgen. De voorzitter, Van Braak, sprak een woord van dank uit aan allen die hadden meegewerkt aan het verkrijgen van de nieuwe uniformen.
De heer J. Derksen gaf zijn tamboer-maîtrestok over aan mej. Lidy Weening.
1977 Het 20-jarig bestaan van het tamboertrompetterkorps werd dit jaar gevierd. Het actiecomité organiseerde een bingofeestavond in zaal Schuurman en een taptoe op het sportterrein van de sportclub.
18 maart: De jaarlijkse uitvoering was gepland op vrijdag 18 maart. Tijdens dit concert werd de heer W Breukelaar gehuldigd wegens zijn 50-jarig lidmaatschap. De burgemeester speldde hem de zilveren Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, op.
1978 31 maart: Zoals ieder jaar werden ook in 1978 een aantal leden gehuldigd tijdens het jaarlijkse concert. De heren J. van Haarlem en L. Rademaker kregen de zilveren medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, opgespeld voor hun 50-jarig jubileum als muzikant. Namens de Gelderse Bond onderscheidde de heer Kempers de heer G.A. van Braak voor zijn 40-jarig lidmaatschap. De heren F. Duimelaar en J. Gussinklo kregen een onderscheiding voor hun 25-jarig lidmaatschap.
Na een aantal jaren niet aan concoursen te hebben deelgenomen ging het tamboertrompetterkorps op 16 september naar Gorssel om de concurrentie met de ander korpsen aan te gaan. Het was schijnbaar weer even wennen want het bleef bij een 2e prijs.
1979 27 april: Omdat hij 50 jaar muzikant was ontving Joh. Klanderman een zilveren Eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Hij kreeg een serenade van het tamboerkorps en de harmonie.
Een hoogtepunt uit dit muziekjaar voor het tamboertrompetterkorps is het optreden in "De Blije Werelt" te Lunteren geweest. Vele mindervaliden werd een plezier gedaan met het opvoeren van een show buiten en een concert binnen. De bewoners mochten zelf ook hun muzikale talenten aanspreken en meedoen met het korps.
Mej . Lidy Weening kon wegens omstandigheden haar werk als tamboer-maître niet meer vervullen en ze werd opgevolgd door de heer J. Derksen.
1980 23 juni: Na op 31 mei aan een taptoe in Groenlo te hebben meegewerkt toog het korps op maandag 23 juni naar Arnhem. Daar werden toenmaals de Olympische Spelen voor Gehandicapten gehouden. 's Morgens verzorgde JUBAL een optreden in de Rijnhal. Velen verbaasden zich over hetgeen o.a. rolstoelbasketballers daar presteerden. 's Middags ging men naar sportcomplex Papendal waar een muzikale show ten beste werd gegeven. Ter afsluiting werd 's avonds een concert gegeven op het stadhuis.
Verschillende leden van het tamboertrompetterkorps wilden zich verder bekwamen in de muziek en kregen een opleiding van de instructeur J. Kappers. Het resultaat was dat een aantal leden het diploma A en later ook B behaalden tijdens de muziekexamens gehouden in de Pol te Aalten.
26 september: Na 15 jaar het dirigeerstokje voor JUBAL te hebben gehanteerd neemt de heer Donderwinkel afscheid als dirigent van JUBAL. Op de ledenvergadering van 10 oktober wordt met algemene stemmen tot dirigent benoemd de heer Hanswijk uit Winterswijk.
31 oktober: Het orkest en z'n nieuwe dirigent werden gelijk getest op het concours te Neede. JUBAL deed mee aan het festival, het verslag van de jury was zeer positief,"een korps met een mooie harmonieklank" schreef men. Dat gaf moed om met dhr . Hanswijk verder te gaan en wellicht een volgend jaar deel te nemen aan de concourswedstrijd.
1981 3 en 4 april: De jaarlijkse uitvoering werd op vrijdag- en zaterdagavond gehouden. Op de eerste avond was burgemeester De Boer aanwezig om de heer G. Rademaker de zilveren Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, op te spelden omdat hij 50 jaar lid was. Op de tweede avond werd de heer H. Arentsen gehuldigd wegens zijn 25-jarig lidmaatschap, een afgevaardigde van de Gelderse Bond speldde hem een onderscheiding op.

Inloggen

Laatste nieuws

Profiteer ook van belastingvoordeel

Steeds meer donateurs en leden van Jubal Support profiteren van fors belastingvoordeel. Zij hebben de papieren op orde om hun gift aan Jubal te mogen aftrekken van de belastingen. Wilt u ook profiteren? Lees snel hoe na hoe dat werkt.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus