1943-1959

Activiteiten 1943 - 1959

Activiteiten 1943 - 1959

1943

5 januari:

Het bespreken van een eventuele samenvoeging van Varssevelds Harmonie en "Excelsior".

18 februari:

De fusie is een feit !

1945

Vanaf april hervatting van de werkzaamheden.

21 juni:

Besloten wordt de naam JUBAL aan te nemen en dit in de plaatselijke bladen bekend te maken.

1946

21 januari:

Met algemene stemmen wordt besloten om indien mogelijk het "Excelsior"-vaandel te veranderen met als oprichtingsdatum 18 februari 1943.

1947

6 februari:

Het verslag van de penningmeester W. Gussinklo gaf als beginsaldo f 789,83½ en als eindsaldo f 1.089,56½. Bij de volgende bespreking uit H. Klanderman de wenselijkheid het batig saldo niet in de pers te zetten!

26 mei:

Concours te Zelhem. JUBAL behaalde in de 2e afdeling voor de mars een 1e prijs met 51 punten, voor het concert een dikke 1e prijs met 162 punten + de dirigentenprijs en een wisselbeker.

1948

8 april:

Een extra repetitie voor een deskundige van de NCRV. Het oefenen werd beloond want we kregen een uitnodiging om op 18 augustus voor de microfoon in de rubriek "Onze Nederlandse Koren en Korpsen" op te treden.

14 april:

De voorzitter reikte aan H. Klanderman, H. Duimelaar, B. Vreman, G. Hofs, G. Breukelaar, J. Kamperman. H. Beernink. Joh. Klanderman en B. Hoftijzer. een zilveren draagmedaille uit. Dit voor hun jubileum van 25 jaar (of langer) actief als muzikant.

6 mei:

Bondsconcours te Gorssel. Voor de marswedstrijd kregen we 30 punten een 2e prijs' in de concertwedstrijd 328 punten, een 1e prijs met lof. Na loting met "Prinses Juliana" uit Zelhem werd JUBAL de wisselbeker toegekend, deze is nu ons eigendom.

1949

l april:

Huldiging van B Haank, J W. Gussinklo en G Teerink in verband met hun 25-jarig muziekjubileum

26 mei:

Bondsconcours te Dinxperlo, vanwege slecht weer werd de marswedstrijd afgelast en in de concertwedstrijd behaalden we een 2e prijs, met 264 punten in de afdeling Uitmuntendheid.

1950

6 maart:

Voor het speldje 25 JAAR JUBAL kwamen de leden J. Klanderman en Joh te Lindert in aanmerking, de uitreiking kon echter nog niet plaatsvinden omdat de speldjes nog niet klaar waren!

18 mei:

We waren in Zelhem op een festival aanwezig Daar mocht onze grijze directeur, de heer D.J Kappert, voor het front en het spelen van het Wilhelmus, door de stafmuziek uit Assen.(onder leiding van zijn zoon kapelmeester A Kappert) uit handen van Zelhems burgemeester een koninklijke onderscheiding ontvangen. Dit feit mocht natuurlijk in Varsseveld ook niet onopgemerkt voorbijgaan. Daartoe werd de heer Kappert op 22 mei door onze ereleden per auto uit Doetinchem gehaald Onder begeleiding van muziek ging de tocht vanaf het tramstation door het dorp richting het gebouw voor Christelijke Belangen Daar werd een receptie gehouden ter ere van de heer Kappert, o.a. B en W waren aanwezig en " Concordia" bracht een serenade.

24 juni:

Daar de Gelderse Bond van Christelijke Muziekkorpsen door te weinig deelname geen concours hield, hebben we eerst moeite gedaan om bij de Overijsselse Bond naar concours te gaan doch daar was teveel deelname. Zo zijn we uiteindelijk bij de Hollandse Bond, en wel in Goes. terechtgekomen In de concertafdeling behaalde JUBAL een 3e prijs, het optreden in de marswedstrijd verliep beter. daar werd een eerste prijs in de wacht gesleept met het hoogste aantal punten (99).

1951

6 maart:

Aangaande het contributie betalen wordt besloten dit jaar weer in te voeren en wel f 4.= per jaar, (met mogelijkheid tot vrijstelling).

"ln verband met ziekte van onze directeur de heer D J Kappert werd uitgezien naar een plaatsvervanger. We vonden de heer H M. Rouwenhorst uit Zutphen bereid ons tijdelijk te helpen en 6 augustus was hij voor het eerst in ons midden. Enige tijd later ontvingen we van de heer Kappert een schrijven waarin hij zich om zijn hoge ouderdom, 81 jaar!, terugtrok als directeur. De heer Rouwenhorst werd later definitief als directeur van onze vereniging benoemd. Sindsdien hebben we niet meer te klagen over het "achter de broek aan zitten"

1952

4 april:

De voorzitter speldt thans de heer G Heusinkveld een speldje op voor 25 jaar muzikant zijn. De heer G Hofs stelt voor dit najaar een bazaar te houden en van een eventueel overschot nieuwe instrumenten en ook 5 kleine trommen te kopen

18 december

Na uitvoerige bespreking wordt met algemene stemmen besloten de opbrengst van de bazaar. f4.592,38. te gebruiken om een geheel nieuwe bezetting te kopen en tevens over te gaan op een lage stemming. Het totaal werd begroot op ± f 6.300, = .

Aan het Bondsconcours konden we dit jaar niet deelnemen, daar het ons beter voorkwam dat corps en directeur eerst beter aan elkaar gewend waren. Wel namen we deze herfst deel aan een zaalmuziekmiddag in Neede, met kritische beoordeling, waarin de jury na een goede beoordeling der uitgevoerde werken de leiding in goede handen achtte.

1953

6 maart:

De leden A. Grond, W. Breukelaar en W van Braak krijgen van de voorzitter een speldje aangeboden voor hun 25-jarig jubileum als muzikant.

Bij de fa. Schenkelaar in Eindhoven wordt een geheel nieuwe bezetting gekocht voor zo'n f6.000,=.

Dit voorjaar werd ieder lid voorzien van een mooie witte uniformpet, de witte sporthemden en zwarte strikken moesten uit eigen knip betaald worden.

1954

15 februari:

Het enige punt op de agenda van de ledenvergadering is de vacature van directeur, ontstaan omdat de heer Rouwenhorst zich heeft teruggetrokken. Ingekomen zijn 11 sollicitaties, waarvan er naar de mening van een speciale commissie 2 in aanmerking komen. De heer Wiggers uit Winterswijk en de heer Brouwer uit Deventer, besloten wordt met de heer Wiggers te gaan overleggen. Hij wordt enige tijd later benoemd tot de nieuwe directeur van JUBAL, volgens de vergadering kan deze benoeming gerust winst genoemd worden!

4 maart:

Voor het speldje "25 jaar muzikant" komen de leden G. te Lindert, G. Rademaker en H. Rutgers in aanmerking.

1955

21 maart:

De contributie blijft nog een jaar staan op f 4. = . Het bestuur is verder van mening dat de vergoeding die de leden krijgen voor hun medewerking aan eventuele feesten iets verhoogd moet worden om de animo te vergroten! Voorstel is het bedrag van f 1, = te brengen op f2, = , dit bij wijze van proef en zolang de kas het toelaat!

13 juli:

Een gloriedag op het concours te Vorden. Uitkomend in de afdeling Uitmuntendheid behaalden we met de nummers "le Suite Orientale" en "Alceste" 300 punten, hetgeen goed genoeg is voor een 1e prijs.

1956

Op het concours te Wezep wordt de stijgende lijn ook gehandhaafd, JUBAL behaalde namelijk opnieuw een 1e prijs en door dit goede resultaat tevens promotie naar de ERE-afdeling.

Blijkbaar waren de financiële middelen toereikend, want in de loop van het jaar 1956 gingen een aantal mensen onder leiding van instructeur J. Kappers uit Aalten aan het repeteren met een drumband in het gebouw voor Christelijke Belangen. De initiatiefnemer, de heer H. Rutgers, werd de leider van de drumband.

1957

22 februari

Het eerste optreden van de drumband vond plaats op 22 februari1957 tijdens de jaarlijkse uitvoering in het gebouw voor Christelijke Belangen. De "uniforme" kleding bestond uit een witte broek voor de heren, een witte rok voor de dames, een witte blouse, witte sokken en schoenen !

Als officiële oprichtingsdatum van de drumband wordt de dag van dit eerste optreden aangehouden. Voor optredens op straat was een tamboer-maître nodig, de heer B. Barmentlo werd geschikt geacht voor deze functie. Ondertussen groeide het ledengetal gestaag, zodat telkens trommen bijgekocht moesten worden.

1958

In 1958 werd door de drumband voor het eerst aan een concours deelgenomen. Het betrof de marswedstrijd te Winterswijk, het resultaat dat behaald werd was een 2e prijs. In ditzelfde jaar overleed de oprichter van de drumband de heer H. Rutgers, hij werd als leider opgevolgd door de heer L. Rademaker (later beter bekend als "oom Louis").

1959

5 juli

Na een ijverige studie werd op 5 juli door de drumband deelgenomen aan een concours te Dinxperlo. De gedane moeite bleef niet onbeloond, het resultaat was namelijk een le prijs. Vanwege dit succes werd er 's avonds een muzikale rondgang door Varsseveld gehouden. Bij Colenbrander aan de Lichtenvoordseweg werd door de drumband een concert gegeven samen met het jeugdkorps uit Aalten.

5 september

Samen met Concordia werd er door de drumband een taptoe georganiseerd op 5 september. Aan deze taptoe, gehouden te Varsseveld, werkten mee "Excelsior Bredevoort", "ExcelsiorWinterwijk" en "Psalm 150" uit Dinxperlo.

Inloggen

Laatste nieuws

Anoniem doneren

Draagt u Jubal een warm hart toe? Wilt u ons best eens iets toestoppen? Maar heeft u geen zin in langlopende verplichtingen?

Doneer dan eenvoudig eenmalig en anoniem via de doneerpagina bij Pay.nl. Bedrag invullen, betaalmethode kiezen en klaar. Verder geen ingewikkelde formulieren.

Alvast dank!

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus