Geschiedenis Jubal

Oprichting

Chr. Muziekvereniging ‘Jubal’ is in 1943 ontstaat uit een fusie tussen twee Christelijke muziekverenigingen, namelijk ‘Excelsior’ en ‘Varssevelds Harmonie’. Er werden een aantal gesprekken gevoerd die hebben geleid tot het samengaan van beide verenigingen. Op 18 februari van dat jaar was de oprichting een feit.

Naam

In de oorlogsjaren werd niet gerepeteerd. Na de bevrijding op 17 mei 1945 werden de repetities hervat. De fusie vereniging kwam in die tijd vele malen in actie op verscheidene bevrijdingsfeesten in en om Varsseveld. In de ledenvergadering van 21 juni 1945 werd besloten dat de naam van de nieuwe ontstane vereniging ‘Jubal’ zou zijn.

Dicterend uit de jaarverslagen

"Over ons interne verenigingsleven mogen we zeggen dat we goed met elkaar kunnen opschieten. Er heerst een gezellige sfeer op onze repetities en er wordt ook met ambitie gewerkt. Al zijn er wel enkele die al te veel afwezig zijn, en dat zijn vaak dezelfden, dat is voor trouwe leden erg vervelend. Wij willen bij dezen de echtgenotes van de bewuste leden opwekken, hunne mannen vrijaf te geven en hen naar de muziek te zenden!”


De veertiger jaren

Eén van de eerste concoursen in de veertiger jaren te Zelhem werd met goed gevolg afgesloten. De vereniging behaalde met 162 punten een dikke eerste prijs. Tevens ging de Dirigentenprijs en de Wisselbeker naar onze vereniging. Het optreden werd gecombineerd met een marsconcours waar ook een eerste prijs werd behaald. In 1948 kreeg de vereniging een uitnodiging om mee te spelen voor de microfoon in NCRV’s ‘Onze Nederlandse Koren en Korpsen’. Later dat jaar werd andermaal een 1e prijs toegekend op het concertconcours te Gorssel. ‘Jubal’ uit Varsseveld speelde ‘Bella Bianca’ van Watelle en ‘Le Secret de Pierrot’ van Popy op een dusdanig overtuigende wijze dat een eerste prijs met lof van de jury werd gehaald met maar liefst 328 punten.


De vijftiger jaren

Doordat het bondsconcours in 1950 niet doorging wegens een tekort aan deelname, werd besloten deel te nemen aan het concours van de Overijsselse bond. Hier was echter te veel deelname. Zo kwam de vereniging uiteindelijk in Goes terecht, bij de Hollandse Bond. Een hele wereldreis voor diverse leden, hetgeen de concentratie niet geheel ten goede kwam. Maar gezellig was het zeker wel die dag…
In 1951 werd in verband met ziekte van de dirigent, toen nog directeur genoemd, de heer Kappert vervangen door de heer Rouwenhorst. In 1954 ontstond opnieuw een vacature daar de heer Rouwenhorst zich had teruggetrokken. Uiteindelijk wordt de heer Wiggers uit Winterswijk benoemd. Met de heer Wiggers wordt deelgenomen aan diverse concoursen, o.a. in Vorden en Wezep. Hij brengt het orkest naar de ere-afdeling (2e divisie).
In 1956 wordt de drumband van ‘Jubal’ opgericht. De instructeur is de heer J.H. Kappers uit Aalten. De organisatorische leiding is in handen van de heer L. Rademaker, die kort na het ontstaan van het korps de leiding overnam van oprichter H. Rutgers. Het eerste optreden vindt plaats op 22 februari 1957. Er wordt besloten deze datum als oprichtingsdatum aan te houden. In 1958 wordt voor het eerst deelgenomen aan een concours, een marswedstrijd in Winterswijk. In 1959 gaat de drumband opnieuw op concours, nu met een beter resultaat. Later dat jaar wordt een heuse taptoe georganiseerd.


De zestiger jaren

De heer Brouwer neemt in 1960 het dirigeerstokje over van de heer Wiggers. Onder zijn leiding wordt het 20-jarig jubileum gevierd. Helaas moest ook deze dirigent om gezondheidsredenen het dirigeerstokje neerleggen. In 1965 wordt de heer Donderwinkel als opvolger benoemd. Het 25-jarig jubileum wordt gevierd met een uitgebreide receptie en een concert. In 1969 wordt op het concours te Zutphen andermaal een eerste prijs behaald.
Bij de drumband wordt tambour-maître B. Barmentlo opgevolgd door de heer H. Vrieze. In 1963 wordt in Berg en Bos te Apeldoorn met succes deelgenomen aan een concours. De eerste uitgave van ‘Jubalnieuws’ vindt haar oorsprong in 1964. Helaas is het destijds bij slechts 4 uitgaven gebleven. In 1969 neemt het orkest en de drumband deel aan het defilé ter opluistering van de verjaardag van Koningin Juliana.


De zeventiger jaren

Begin jaren zeventig wordt de leiding van het tamboerkorps overgenomen door de heer J. Derksen. Het tamboerkorps groeit zo hard, dat er in 1972 een ledenstop wordt ingevoerd. Op dit moment zijn nieuwe leden van harte welkom. Inmiddels had men besloten 8 signaaltrompetten aan te schaffen, en de naam veranderde in Tamboer-trompetterkorps. In het jubileumjaar 1973 worden zeer veel activiteiten georganiseerd om het instrumentarium weer op peil te brengen. Helaas werd in dit jubileumjaar geen 1e prijs behaald op het concours te Harderwijk. In 1975 wordt de oprichtingsvergadering gehouden van het actiecomité. Het comité neemt als taak op zich gelden te werven voor nieuwe uniformen. In datzelfde jaar werd opnieuw deelgenomen aan een concertconcours te Zutphen, nu met als resultaat een dikke eerste prijs. Een jaar later biedt het actiecomité de vereniging de lang verwachte nieuwe uniformen aan. Inmiddels hebben we een vrouwelijke tamboermaître gevonden in mej. Lidy Weening. Het 20-jarig jubileum van het tamboer-trompetterkorps wordt groots gevierd in 1977. In 1978 neemt het korps deel aan een concours in Gorssel. Een oude bekende keert terug bij het korps in 1979; J. Derksen is bereid de tamboermaître stok over te nemen van mej. Lidy Weening.


De jaren tachtig

De vereniging maakt haar opwachting bij de Paralympics die in 1980 in Arnhem worden gehouden. Later dit jaar wordt de heer Hanswijk uit Winterswijk als nieuwe dirigent benoemd. Diverse leden van het tamboer-trompetterkorps bekwamen zich in een opleiding in muziek. Een speciale herinnering wordt gehouden aan het volksfeest op de Heelweg in het jaar 1982. Het paard voor de kar van het schutterspaar schrok zo van het spel van ‘Jubal‘, dat zij haar toevlucht in de sloot zocht, en het schutterspaar in het prikkeldraad belandde… Gelukkig is uiteindelijk iedereen er zonder kleerscheuren afgekomen. Op het schutterspaar na dan… Het 25-jarig jubileum van het tamboer-trompetterkorps wordt in besloten kring gevierd. In 1983 wordt de heer J. Derksen opgevolgd door de heer B. Legters als leider van het korps. Een paar jaar later wordt mej. Judith Wolsink als nieuwe tamboermaître benoemd. In 1984 neemt de vereniging deel aan een concertconcours te Harderwijk, opnieuw met een goed resultaat. Ondanks of misschien wel dankzij het feit dat één van de slagwerkers een paukenvel stuksloeg tijdens de uitvoering op het concours, ging de vereniging met een dikke eerste prijs naar huis. Doordat bij het tamboer-trompetterkorps de animo voor het bespelen van een klaroen terugliep, worden deze instrumenten vervangen door lyra’s. J. Kappers gaat dit jaar met pensioen, en wordt opgevolgd door de heer J. Kremer.
De concoursdeelname in 1984 is de harmonie goed bevallen. Direct in 1985 wordt opnieuw deelgenomen aan een concertconcours, nu in Zutphen. Een eerste prijs met promotie naar de Ere-afdeling als resultaat!
Mede door een goede reeks resultaten wordt ‘Jubal’ door de NFCM uitgenodigd deel te nemen aan de Cultureel Pedagogische Vormingsdag te Groningen, in 1986. Dat lange busreizen voorafgaand aan een optreden niet aan onze vereniging zijn besteed werd andermaal bevestigd. Een bijzonder concert waar veel van de huidige leden een ‘gordijnencomplex’ aan over hebben gehouden…
Later dat jaar doet het orkest met ondersteuning van het tamboer-lyracorps het beter op het marsenconcours in Winterswijk. Men behaalt een 1e prijs met promotie.
Daarnaast neemt het B-orkest voor het eerst deel aan een concours, ook onder leiding van de heer Hanswijk, en behaald direct een 1e prijs. Het A-orkest neemt deel aan hetzelfde concours, echter in de festivaldivisie.
In 1987 organiseert de vereniging het concertconcours te Doetinchem (in 1989 andermaal). Deelname aan het eigen concours in 1987 in Harderwijk is een deceptie gebleken wat betreft het resultaat. Met het stuk ‘Epiphany’ van Henk Badings werd een onuitwisbare indruk achter gelaten op de jury. Helaas niet in positieve zin…
De boerenkoolactie vindt haar geboorte in 1988. In samenwerking met medewerkers en bewoners van verpleeghuis ‘Den Es’ wordt deze actie georganiseerd. Het orkest gaat op herhaling op concours in Zutphen. Andermaal valt ons een 2e prijs ten deel… Ook het tamboer-lyrakorps haalde ongelukkig een 2e prijs op het concours te Kampen.


De negentiger jaren

Mej. Wolsink draagt in 1990 de leiding van het tamboer-lyrakorps over aan Berry Legters, die reeds eerder actief was in deze functie. In 1991 wordt Jan Derksen bereid gevonden de muzikale leiding van het tamboer-lyrakorps op zich te nemen. In augustus en september van dit jaar heeft ‘Jubal’ namens de Gemeente Wisch groene en grijze containers rondgebracht in de gemeente. In totaal werden 14.000 containers en 7.000 emmertjes uitgezet, over vier zaterdagen, hetgeen de vereniging een fiks bedrag opleverde.
Gelukkig wordt in 1992 een prachtig resultaat behaald op het concours te Harderwijk. Maar liefst 317.5 punten werden behaald, en de promotie naar de ere-afdeling is andermaal een feit.
Het jubileumjaar 1993 kon de vereniging nieuwe uniformen aanschaffen. De oude uniformen hebben inmiddels een mooie plek gevonden in Bophutatswana in Zuid-Afrika. Eén muzikant aldaar zal zeer gelukkig zijn met de jubileumspeld van één van onze huidige leden… Na andermaal de organisatie van het concertconcours in Doetinchem op ons te hebben genomen, eert de Koninklijke Luchtmachtkapel ons met een prachtig concert in Varsseveld. Het jaar wordt afgesloten met een prachtig jubileumconcert met o.a. Marco Bakker in de hoofdrol.
In 1994 wordt de heer Albert van der Heide aangesteld als dirigent van het A-orkest. Gerjo Seesink neemt het B-orkest onder zijn hoede. Wegens ziekte van de heer Van der Heide wordt de dirigeerstok later dat jaar tijdelijk overgenomen door de heer Mark Golub. In oktober neemt het inmiddels tot malletband getransformeerde tamboer-lyrakorps deel aan een concours te Gorssel en haalt een prima 1e prijs in de 3e afdeling (divisie). Gelukkig kon in 1995 de heer Albert van der Heide zijn werkzaamheden bij ‘Jubal‘ voortzetten.
Het eerste concours van ‘Jubal’ onder leiding van Albert van der Heide in 1996 is er één om te heugen. Onder zijn leiding werd het harmonieorkest weer naar de ere-afdeling gebracht. Een prachtig resultaat met 307,5 punt tijdens het concours te Aalten.
Het 40-jarig jubileum van de malletband werd gevierd in 1997. Met diverse nummers vanuit de oprichtingstijd tot het jubileumjaar wordt een prachtig concert neergezet. In september moet Jan Derksen helaas de dirigeerstok tijdelijk neerleggen. Zijn functie wordt waargenomen door Martin Geessinck.
In 1998 gaat het A-orkest voor het eerst op concours in de ere-afdeling. Aangezien het in de historie eerder mis was gegaan in deze afdeling, werd er door het orkest enigszins tegenop gezien. Albert hield echter het hoofd koel en dirigeerde de het A-orkest naar een prachtige eerste prijs, nu met 299 punten.


2000 tot heden…

Albert van der Heide kan wegens andere werkzaamheden op de vrijdagavond zijn dirigentschap bij ‘Jubal’ helaas niet meer combineren. Ook bij de malletband treed een dirigentenwisseling op. Ronald Loesink uit Gaanderen neemt deze taak op zich. Inmiddels heeft ook het A-orkest een nieuwe dirigent gevonden in haar huidige dirigent de heer Henk-Jan Heijnen uit Winterswijk. Helaas moeten we later dat jaar al weer afscheid nemen van Ronald Loesink. De functie wordt waargenomen door Jan Derksen. Fred Lankamp neemt deze taak op zich vanaf 2001.
Het eerste concours met Henk-Jan Heijnen in 2001 bewijst dat we een kanjer in dienst hebben. Mede door zijn niet alleen muzikale inzet promoveert het A-orkest naar de Vaandelafdeling. Geïnspireerd door het succes van studiegenoot Henk-Jan, gaat het B-orkest onder leiding van Gerjo op concours in 2002. Ook het B-orkest zit in de lift. Een 1e prijs met promotie valt ten deel.
Het 65-jarig jubileum van het harmonieorkest wordt in stijl gevierd in 2003. Een prachtig concert met medewerking van R.U. Ready, Marlies Claasen en het Varssevelds Mannenkoor kan op groot enthousiasme rekenen van het massaal toegestroomde publiek.
In 2006 werd voor het eerst de historie van de vereniging een Nieuwjaarsconcert georganiseerd door de harmonie. Later dat jaar neemt de harmonie deel aan een concertconcours in Enschede en bevestigt dat men thuishoort in de vaandelafdeling, nu de 1e afdeling genoemd.
Na een roerig half jaar bij de malletband, is Marius Bongers uit Steenderen in 2007 bereid gevonden de dirigeerstok op zich te nemen. Dit jaar is tevens het jaar dat wordt begonnen met de voorbereidingen van het nieuwe opleidingstraject ‘Muziek Maak Je Zelf’. Aan het eind van dit jaar verzorgt de vereniging samen met Chr. College Schaersvoorde een prachtig concert in de Sporthal te Varsseveld.
Het jaar 2008 kenmerkt zich door een prachtig Koninginneconcert op 29 april. In een afgeladen Grote- of Laurentiuskerk zetten diverse onderdelen van de vereniging hun beste beentje voor.


informatie

Voor meer gedetailleerde informatie over de geschiedenis van onze vereniging kunt u terecht via het menu Geschiedenis, Per jaar, waar de jaarverslagen van diverse verenigingsjaren zijn opgenomen.

Inloggen

Laatste nieuws

Jubal op YouTube

Heeft u ons YouTube kanaal al bezocht? http://www.youtube.com/jubalvarsseveld. Hier kunt u alle filmpjes van onze orkesten nog eens rustig nakijken.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus