Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk vier weken voor het einde van het boekjaar te gebeuren (artikel 7 lid 3 statuten). Het boekjaar loopt van één augustus tot en met eenendertig juli (artikel 15 statuten). Een opzegging moet dus uiterlijk begin juli door de secretaris zijn ontvangen.

Bij opzegging gedurende het boekjaar blijft de contributie verschuldigd. Dat is het normale wettelijke systeem (artikel 2:35 lid 5 BW) en daar is in onze statuten niet van afgeweken. Wel is het bestuur bevoegd om in voorkomend geval een lid geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van deze betalingsverplichting.

Inloggen

Laatste nieuws

Jubal op YouTube

Heeft u ons YouTube kanaal al bezocht? http://www.youtube.com/jubalvarsseveld. Hier kunt u alle filmpjes van onze orkesten nog eens rustig nakijken.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus