Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk vier weken voor het einde van het boekjaar te gebeuren (artikel 7 lid 3 statuten). Het boekjaar loopt van één augustus tot en met eenendertig juli (artikel 15 statuten). Een opzegging moet dus uiterlijk begin juli door de secretaris zijn ontvangen.

Bij opzegging gedurende het boekjaar blijft de contributie verschuldigd. Dat is het normale wettelijke systeem (artikel 2:35 lid 5 BW) en daar is in onze statuten niet van afgeweken. Wel is het bestuur bevoegd om in voorkomend geval een lid geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van deze betalingsverplichting.

Inloggen (leden/donateurs)

Komende evenementen

22 sept 2017;
12:00AM
Feestavond
27 sept 2017;
07:00PM - 08:15PM
Concert op de Bettekamp in Varsseveld
06 okt 2017;
12:00AM
Algemene Ledenvergadering

Laatste nieuws

Steeds meer donateurs en leden van Jubal Support profiteren van fors belastingvoordeel. Zij hebben de papieren op orde om hun gift aan Jubal te mogen aftrekken van de belastingen. Wilt u ook profiteren? Lees snel hoe na hoe dat werkt.

Ideeënbus

Heeft u ideeën? Laat deze dan achter via de Ideeënbus